Cenovnik usluga

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U ZAVODU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

U skladu sa čl.81. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“ br. 25/19), čl.52-70. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“ br. 25/19), podzakonskim aktima za sprovođenje ovih zakona, kao i odredbama Statuta Zavoda zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, Nobi Sad, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu se pacijentima obezbeđuju sledeće vrste zdravstvenih usluga:

Preventivne, dijagnostičke, terapeutske i rehabilitacione usluge u ambulantnim uslovima Zavoda, iz oblasti opšte medicine, ginekologije, stomatologije, laboratorijske (biohemijsko-hematološke dijagnostike)

Specijalističke i specijalističko-konsultativne usluge iz oblasti, interne medicine, psihijatrije-neuropsihijatrije (zaštite mentalnog zdravlja), oftalmologije, otorinolaringologije dermatovenerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, epidemiologije i socijalne medicine sa informatikom.

Pacijentima se mogu naplaćivati samo one zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem, kao i iznos participacije koji je utvrđen u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i propisima donetim za sprovođenje tog zakona.

 Zdravstvene usluge koje zavod pruža pacijentima, prema nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou koristi se zvanični cenovnik zdravstvene zaštite koji koristi Republički fond za zdravstveno osiguranje.

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U ZAVODU UZ NAPLATU

Prema čl. 136 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“ br. 25/19), pacijentima se mogu naplaćivati samo one zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem, kao i iznos participacije koji je utvrđen u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i propisima donetim za sprovođenje tog zakona.

Shodno odredbi člana 110. Zakona o zdravstvenom osiguranju, pacijentima Zavoda se na teret sradstava obaveznog zdravstvenog osiguranja  ne mogu pružiti zdravstvene usluge:
– pregledi za upis u visokoškolske ustanove,
– pregledi za useljenje u ustanove za kolektivni smeštaj,
– pregledi za odlazak u inostranstvo (osim kada izabrani lekar daje nalaz i mišljenje na obrascu Fonda radi dobijanja potvrde za odlazak u inostranstvo od strane nadležne filijale RFZO),
– pregledi radi izdavanja lekarskog uverenja za vožnju, zaposlenje, status mirovanja na fakultetima i višim školama i sl.,
– stomatološke usluge koje nisu utvrđene kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona,
– usluge dijetetike,
– lekovi koji nisu na Listi lekova,
– drugi pregledi na lični zahtev pacijenta, koji nisu obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem,
– korišćenje zdravstvene zaštite u suprotnosti sa načinom i postupkom ostvarivanja zdravstvene zaštite koji je propisan Zakonom o zdravstvenom osiguranju i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona (korišćenje zdravstvene zaštite bez overene kartice zdravstvenog osiguranja ili druge propisane isprave o zdravstvenom osiguranju, zdravstvena zaštita van obima predviđenog međunarodnim konvencijama i dr.) 
– zdravstvena zaštita koja je povezana sa lečenjem akutnog pijanstva,
– druge vrste zdravstvenih usluga koje nisu utvrđene kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Zdravstvene usluge koje se ne obezbeđuju u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja  pacijent plaća iz svojih sredstava, po cenama koje utvrđuje Upravni odbor Zavoda, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Spisak zdravstvenih usluga koje zavod pruža uz naplatu možete pogledati ovde:

 

Usluge/Cenovnik usluga

Pretraga