Projekti i programiVršnjačka savetovališta u studentskim domovima “Kafe savetovalište2018. “

16.03.2018

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad, realizuje projekat Vršnjačka savetovališta u studentskim domovima “Kafe savetovalište2018. “, pod pokroviteljstvom Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada, u cilju edukacije i informisanje studenata o zdravlju van zdravstvene ustanove, na njima prihvatljivom mestu u prostorijama „Kafe Savetovališta“.

Svetska zdravstvena organizacija definiše zdravlje kao stanje potpunog psihičkog, fizičkog i socijalnog blagostanja a ne samo odsustvo bolesti i oboljenja. Pojam zdravlja je usko povezan sa konceptom zdravih stilova života koji se sastoji iz sledećih komponenata: pravilna ishrana, biti slobodan od psihoaktivnih supstanci, kontrola stresa, fizička aktivnost, opšta i lična higijena, bezbedno seksualno ponašanje i zaštita od povreda. Pomenute komponente ujedeno predstavljaju faktore rizika te Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da će do 2020. godine 70 % uzroka smrti biti povezano sa načinom života.

Novija istraživanja koja su sprovedena u Srbiji od strane UNICEF-a, SZO-a i UNPFA-e otkrivaju generaciju mladih čije je zdravlje ugroženo. Rezultati istraživanja ukazuju na to da su vodeći rizici po zdravlje mladih sve veća zloupotreba alkohola, opojnih droga, visok nivo povreda (saobraćajne povrede, zanemarivanja i zlostavljanja). Zdravstveno stanje mladih ljudi takođe karakteriše i loše mentalno zdravlje. Podaci sa terena ukazuju na to da je iz godine u godinu sve veći broj mladih ljudi koji imaju problema sa formiranjem stabilnog i definitvnog identiteta, depresivnim stanjima i poremećajima ponašanja koji uključuju zloupotrebu psihoaktivnih supstanci, nasilno i delikventno ponašanje i poremećaje ishrane.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad je pokrenuo i kontinuirano sprovodi koncept vršnjačkih savetovališta, koja su u Srbiji relativno nov način rada sa mladima. Ovakav tip savetovališta podrazumeva pružanje profesionalne podrške od strane vršnjaka uz superviziju stručnjaka iz različitih oblasti zdravlja. Uticaj grupe vršnjaka je, prema velikom broju autora, presudna determinanta ponašanja mladih. Grupa vršnjaka značajno utiče na to koje će vrednosti adolescent nastojati da ostvari, deluje na njegovo nastojanje za samostalnošću, kao i na formiranje mnogobrojnih socijalnih stavova.

Postoji eksplicitna potreba u sistemu zdravstvene zaštite da se obavljaju programski zasnovani zdravstveno – vaspitni uticaji u cilju promocije zdravlja mladih. Organizovanje i funkcionisanje vršnjačkih savetovališta u studentskim domovima pruža mogućnost studentima da u neformalnom razgovoru dobiju što više željenih informacija u vezi zdravlja. Sama atmosfera u kojoj se razgovor između edukatora i studenata vodi je drugačija od atmosfere u lekarskim ordinacijama, opuštajuća je i bez vremenskog ograničenja. Ovim projektom želimo da podstičemo mlade da teme vezane za zdravlje budu deo njihove svakodnevne komunikacije. Stvaranje opuštene i prijatne atmosfere u kojoj mladi mogu otvoreno da razgovaraju dovodi do razvijanja međusobnog poverenja. Na ovaj način takođe želimo da damo mogućnost i studentima koji nemaju regulisano zdravstveno osiguranje da se detaljnije informišu o zdravlju, a pored studenata „Kafe Savetovlište“ mogu da koriste i mladi koji su van obrazovnih institucija.

Doprinos uspehu realizacije projekta daje intenzivna saradnja sa Studentskim centrom studentskim i nevladinim organizacijama.

Projekat Vršnjačka savetovališta u studentskim domovima “Kafe savetovalište2018. “ sprovodi se od 2010. godine.

«

Aktuelnosti/Projekti i programi

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju