NovostiO G L A S

04.12.2020

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA

NOVI SAD

 

Na osnovu odluke direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad, broj 776 od 04.12.2020. godine raspisuje se

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vreme u okviru ugovorenog broja radnika

 

Za radno mesto „ specijalista ginekolog akušer -1 izvršilac.

 

Opis poslova:

prevenira i leči bolesti,povrede i druge poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika kroz primenu principa i procedura savremene medicine iz oblasti ginekologije i akušerstva o čemu vodi propisanu dokumentaciju;

- obavlja preventivne ginekološke prerglede:

• u vezi sa planiranjem porodice

• trudnica

• porodilja

- sprovodi scrining/rano otkrivanje grlića materice

- vrši citološku dijagnostiku Papanicolau brisa

- sprovodi papatorni scrining za rano otkrivanje raka dojke;

- obavlja grupno zdravstveni rad u savetovalištu za kontracepciju i za prevenciju seksualno-transmisivnih bolesti;

- radi u preventivnim savetovalištima;

- organizuje i sprovodi propisane sistematske, ciljane i skrining preglede;

- obavlja specijalističke preglede i upućuje na dalju dijagnostiku i preglede,određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja,određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje, određuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede;

- propisuje lekove i medicinska sredstva;

- daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti;

- sprovodi zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je specijalizovan;

- učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;

- obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;

- planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;

- obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu rukovodioca odeljenja, pomoćnika direktora za zdravstvenu delatnost i direktora i njima odgovara za svoj rad.

 

Radni odnos zasniva se na određeno vreme, sa punim radnim vremenom.

 

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 

Stručna sprema:

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

 

 

Ostali uslovi:

- stručni ispit;

- licenca;

- specijalistički ispit;

- najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Novi Sad.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova se podnose poštom ili lično na adresu Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad, Dr Sime Miloševića 6, sa naznakom „za oglas“.

Zainteresovani kandidati treba da prilože potrebnu dokumenaciju:

  • Fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju,

  • potvrdu o radnom iskustvu, radi dokaza o ispunjenosti uslova i

  • molbu sa kraćom biografijom.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidat koji bude izabran po oglasu obavezan je da originalnu dokumentaciju dostavi na uvid.

 

 

 

 

Direktor Zavoda

Slavica Petrović mast.ekon.

 

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju